Tjenester for borettslag

Vi har lang erfaring med rens og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg i borettslag.

TjenesterDokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Tjenester for borettslag

Vi har lang erfaring med rens og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg i borettslag. Vi blir ofte kontaktet av styremedlemmer som igjen har fått henvendelse fra beboere som er plaget av eksempelvis dårlig luft, matlukt fra nabo, dårlig avtrekk på bad og kjøkken etc.

Vi kan møte på en uforpliktende visuell befaring for å avdekke hva disse problemene skyldes. Det kan ofte være behov for rens av ventilasjon, bytte av filter og ventiler, eller det kan vise seg at beboere ulovlig har koblet seg på felles ventilasjonsanlegg. Vi inspiserer kanalene etter avtale med videoinspeksjonsutstyr, og det kan dokumenteres feil og avvik i egne rapporter til borettslaget i ettertid.

Vi bytter vifter ved behov, men vi reparer og renser også viftemotorer dersom det er hensiktsmessig.

Vi renser ventilasjonsanlegg ved behov. Metoden vi bruker kalles tørr-rensing, der det hverken benyttes vann eller kjemikalier. Kun tørrbørsting av kanalene. Ved meget tilsmussede ventilasjonsanlegg anvender vi også tørrisblåsing som metode.

Viktigheten av å rense ventilasjonsanlegg.

Det stilles ulike krav til hyppigheten av å rense et ventilasjonsanlegg. Dette avhenger av hva boligen brukes til, og størrelsen på ditt hus eller din leilighet. I følge Byggforsk SINTEF anbefales renseintervall på private boliger minimum hvert 5. år. Dagens boliger er svært tette og krever god ventilasjon for å sikre et godt inneklima. Et ventilasjonsanlegg som ikke blir rengjort kan etter noen år redusere effekten med 50% eller mer!

40% av Norges befolkning plages av astma og allergi. Når vi vet at vi puster inn 15.000 liter luft i døgnet, er det lettere å forstå hvor viktig det er med ren inneluft. Vinterstid plages mange av svært tørr luft. Astma- og allergi kan ofte relateres til for dårlig inneklima, noe som igjen ofte fører til hodepine og at man føler seg uopplagt. Statistikken viser at nordmenn tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs. Med grunnlag i dette kan man lett forstå hvor viktig det er med god ventilasjon i boligen.

Støy fra ventilasjonsanlegget?

Er dere plaget av støy fra vetilasjonsanlegget kan dette skyldes flere ting. Etter en lang driftsperiode kan enkelte komponenter i vetilasjonsanlegget løsne, eller bli nedslitt. Dette generer i mange tilfeller støy som forplanter seg i ventilasjonskanalene. Vi har tilpasset utsyr for å avdekke slike feil og mangler, og i mange tilfeller kan det løses ved mindre reparasjoner. Vi har også utsyr for å avdekke større feil og mangler ved anlegget som vanskelig lar seg oppdage. Ta kontakt for en uforpliktende befaring eller en nærmere inspeksjon etter avtale.

Beboere som klager over lukt fra naboen?

Blir styret stadig kontaktet av beboere som klager over lukt og matos fra naboen? Et ventilasjonssystem som er montert ihht. gjeldende forskrifter skal ikke skape slike problemer. Dette er et kjent problem som mange borettslag sliter med, og kan skyldes flere ulike forhold som må undersøkes nærmere. Erfaringsmessig kan dette løses ved en rens av ventilasjonen, da vi inspiserer hver enkelt leilighet for feil og mangler.

Driftsfeil i ventilasjonsanlegget?

Har ventilasjonsanlegget stoppet, eller har det oppstått andre problemer i driften? Vi blir ofte kontaktet når ventilasjonen i et borettslag slutter å fungere. Dette skaper stor misnøyde blant beboerne, og bør løses raskt. Vi ser at dette ofte skyldes mislighold av service på ventilasjonen. Vi er behjelplige med å forsøke å løse problemet så raskt som mulig, og inngår gjerne en serviceavtale med det enkelte borettslag for å forhindre at problemer knyttet til mislighold av ventilasjonen skal oppstå i fremtiden. Fordelen med en slik avtale, er at vi blir kjent med deres ventilasjonssystem og kan eksempelvis ha de viktigste slitedeler på vårt lager.

Problemer med trekk i leilighetene?

I borettslag som kun har avtrekksventilasjon kan beboere oppleve at det oppstår trekk. Friskluften fra vindusspaltene og veggventilene oppleves som trekkfulle, spesielt på vinterstid. Denne ventilasjonstypen er basert på dette prinsippet. Vi kan skaffe ventiltyper som er mindre trekkfulle samtidig som ventilasjonen opprettholdes tilfredsstillende. Dette kan også skyldes andre forhold i den enkelte leilighet som må undersøkes nærmere.

Kjerneboring

Vi påtar oss mindre kjerneboringsoppgaver i tilknytning til ventilasjonsarbeider. Typiske oppgaver kan være kjerneboring av hull for nye påstikk og forgreninger på eksisterende anlegg. Vi kan også være behjelplige med kjerneboring i forbindelse med hull til nye vetiler etc.

Serviceavtale med ditt borettslag

Etter hvert ser flere og flere borettslag fordelen av å inngå en serviceavtale med oss. På denne måten sikrer de seg at deres ventilasjonsanlegg får oppfølgning og vedlikehold i henhold til ventilasjonsbransjens produsenter. Gjennom en slik serviceavtale kan borettslaget ta ansvar for at beboerne får et godt inneklima. Det er også en måte å sikre at deres ventilasjonsanlegg ikke blir misligholdt og dermed ikke fungerer slik det skal. Et nedsmusset ventilasjonsanlegg har også høyere energikostnader og gir reduserte luftmenger.

Ventilasjonsanlegg som ikke har regelmessig tilsyn vil få forkortet levetid på vifter og viftemotorer grunnet nedsmussing og større slitasje. På sikt vil det være besparende for borettslaget med jevnlig vedlikehold!

Vi tilbyr egne avtaler tilpasset hvert enkelt borettslag og deres behov.


EksemplerOfte stilte spørsmål


Når bør ventilasjonen i min bolig renses?

Har du ny bolig og det har gått 5 år siden du flyttet inn, er det på tide å vurdere en ventilasjonsrens. Hvor ofte en boligventilasjon bør renses avhenger av størrelsen på aggregatet og kanalene. Det er også avgjørende om din bolig utsettes for mye støv, eksos og annen forurensning fra uteluften. Et tegn på at ventilasjonen bør renses kan være redusert luftgjennomstrøming i huset. Dersom luftkvaliteten ikke er god nok kan dette også gi seg utslag i symptomer som hodepine, tretthet, forverring av allergier og andre luftveisplager.

Dersom din ventilasjon aldri før har blitt renset, bør det ved filterskift gi deg en god indikator på i hvilken stand ditt inneklima er. Du kan også åpne en ventil for å se hvor mye støv og skitt som ligger i røret. Det er også viktig å understreke at slik egenkontroll ikke alltid gir et riktig inntrykk. Dette fordi ventiler i utgangspunktet kan se rene ut, men at det ved nærmere inspeksjon fra en fagmann viser seg å eksempelvis være skittent lengre inn i systemet.  Det kan også ligge mye forurensning i kanalene som ikke er like synlig som eksempelvis, finstøv, døde hudceller og andre forurensende partikler fra luften.

Dersom du er usikker på om din boligventilasjon har behov for å renses, ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring og et evt. prisoverslag. 

Vi anbefaler som hovedregel at privatboliger renses med et intervall på 3- 5 år, jf norsk standard for privatboliger.

Hvor ofte må jeg bytte filter?

Det finnes en rekke filtertyper til ulike formål. Valg av filter må vurderes ut fra type ventilasjonsanlegg og anleggets kapasitet.

Svært ofte viser det seg at filter ikke blir skiftet hyppig nok. Det bør innarbeides rutiner for forsvarlig drift også når det gjelder filterskift i ditt ventilasjonsanlegg.  I ventilasjopnsanlegg brukes ofte posefiltre til å fange opp støv. Når slike posefiltre har vært i bruk en stund, brytes organisk støv ned av enzymer og andre kjemiske stoffer som også finnes i støvet. Det fører ofte til avgassinger og lukter fra selve filteret, og det kan gi dårlig inneklima.  Dersom ventilasjonsanlegget stenges, eller settes svært lavt om natten og gjennom fridager etc, avgir slike posefiltre betydelige mengder av oppsamlede gasser de første timene og forverrer inneklima. Filtrene inneholder mye støv, og det kan finnes helseskadelige mikroorganismer i dem (ikke minst hvis fiteret har blitt fuktig).

Filterskifte bør gjøres hver høst, eventuelt høst og vår.

Jeg har dårlig avtrekk, hva kan det skyldes?

Dårlig avtrekk kan skyldes feil med ventilasjonsanlegget som eksempelvis, feil innstillinger, skade på kanaler og defekte komponenter i aggregatet. Det kan også skyldes at smuss og støv over tid har samlet seg i deler av systemet som hindrer luften i å passere fritt. Dersom ditt ventilasjonsanlegg aldri blir renset kan enkelte kanaler over tid bli helt tette.

Må ventilasjonsviften byttes, eller kan den repareres?

I dagens samfunn er det ofte slik at man bytter fremfor å reparere. Det kan være kostbart, spesielt i tilfeller der det kun handler om mindre slitasjedeler som ved enkle grep kan skiftes ut av en fagmann. Vi ufører overhaling av eldre ventilasjonsanlegg, og bytter ut deler av anlegget dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Dersom viften er i svært dårlig stand, eller det på sikt vil være lønnsom å bytte den opplyser vi om det. Regelmessig tilsyn og rens av systemet forlenger levetiden ofte i flere år.

Hvorfor samler det seg støv og skitt rundt ventilene mine?

Et godt ventilasjonsanlegg skal ikke samle støv eller spre forurensning og lukt dersom det vedlikeholdes skikkelig. Dersom det er støv rundt ventiler for tilluft kommer dette fra ventilasjonsanlegget. Dette er støv fra rommet som avsetter seg som følge at statisk elektrisitet. Feil justering av takventil, eller feil type ventil kan føre til avsetninger i taket.

Kanaler som bringer ny luft inn i boligen inneholder normalt ikke støv fordi luften er filtrert. Støv i tilluft kanaler indikerer at filter ikke er eller har vært riktig montert. I avtrekkskanaler kan det avsettes støv fra boligen. Dette bør rengjøres jevnlig med børste og støvsuger. I tillegg til dette bør hele systemet renses av en fagmann med et intervall på 3- 5 år for private boliger.