Om skumrens

Vi benytter ofte skumrens som metode, da vi har erfart at tradisjonell børsting kombinert med kjemikalier og spesialskum gir best overflate behandling.

TjenesterDokumentasjon

Vi leverer våre rapporter digitalt i pdf-format.


Spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss

Skumrens

Den nye generasjonen rørvaskemaskiner benytter pneumatisk roterende motorer og oppvarmet skum. Skummet som benyttes dekker innvendige overflater i ventilasjonsanlegget og løser opp fett og olje ansamlinger. Med kraftige børster og sterkt alkalisk skum blir fett og olje oppløst og tappes ut av kanalene via drensplugger som monteres inn i kanalnettet.

Skumrens har vist seg å være blant de beste metodene på markedet, da børster kommer bedre til i kanalsystemet enn ved tørris blåsing. Nedsmussede kanaler og ventilasjonsanlegg er en brannrisiko for bygget og omgivelsene. Rens av kanaler kan ofte være krevende da tilkomst til kanalnettet i et bygg ofte er vanskelig og utfordrende. I noen tilfeller må flere rensemetoder kombineres. Skummet som benyttes er et utprøvd og patent beskyttet produkt som har fått mye oppmerksomhet i Europa og USA for sine unike egenskaper.

Vi benytter ofte skumrens som metode, da vi har erfart at tradisjonell børsting kombinert med kjemikalier og spesialskum gir best overflate behandling. Utstyret er lett å tilpasse ulike kanalnett og det blir av den grunn også besparende for kunden.Ofte stilte spørsmål


Når bør ventilasjonen i min bolig renses?

Har du ny bolig og det har gått 5 år siden du flyttet inn, er det på tide å vurdere en ventilasjonsrens. Hvor ofte en boligventilasjon bør renses avhenger av størrelsen på aggregatet og kanalene. Det er også avgjørende om din bolig utsettes for mye støv, eksos og annen forurensning fra uteluften. Et tegn på at ventilasjonen bør renses kan være redusert luftgjennomstrøming i huset. Dersom luftkvaliteten ikke er god nok kan dette også gi seg utslag i symptomer som hodepine, tretthet, forverring av allergier og andre luftveisplager.

Dersom din ventilasjon aldri før har blitt renset, bør det ved filterskift gi deg en god indikator på i hvilken stand ditt inneklima er. Du kan også åpne en ventil for å se hvor mye støv og skitt som ligger i røret. Det er også viktig å understreke at slik egenkontroll ikke alltid gir et riktig inntrykk. Dette fordi ventiler i utgangspunktet kan se rene ut, men at det ved nærmere inspeksjon fra en fagmann viser seg å eksempelvis være skittent lengre inn i systemet.  Det kan også ligge mye forurensning i kanalene som ikke er like synlig som eksempelvis, finstøv, døde hudceller og andre forurensende partikler fra luften.

Dersom du er usikker på om din boligventilasjon har behov for å renses, ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring og et evt. prisoverslag. 

Vi anbefaler som hovedregel at privatboliger renses med et intervall på 3- 5 år, jf norsk standard for privatboliger.

Hvor ofte må jeg bytte filter?

Det finnes en rekke filtertyper til ulike formål. Valg av filter må vurderes ut fra type ventilasjonsanlegg og anleggets kapasitet.

Svært ofte viser det seg at filter ikke blir skiftet hyppig nok. Det bør innarbeides rutiner for forsvarlig drift også når det gjelder filterskift i ditt ventilasjonsanlegg.  I ventilasjopnsanlegg brukes ofte posefiltre til å fange opp støv. Når slike posefiltre har vært i bruk en stund, brytes organisk støv ned av enzymer og andre kjemiske stoffer som også finnes i støvet. Det fører ofte til avgassinger og lukter fra selve filteret, og det kan gi dårlig inneklima.  Dersom ventilasjonsanlegget stenges, eller settes svært lavt om natten og gjennom fridager etc, avgir slike posefiltre betydelige mengder av oppsamlede gasser de første timene og forverrer inneklima. Filtrene inneholder mye støv, og det kan finnes helseskadelige mikroorganismer i dem (ikke minst hvis fiteret har blitt fuktig).

Filterskifte bør gjøres hver høst, eventuelt høst og vår.

Jeg har dårlig avtrekk, hva kan det skyldes?

Dårlig avtrekk kan skyldes feil med ventilasjonsanlegget som eksempelvis, feil innstillinger, skade på kanaler og defekte komponenter i aggregatet. Det kan også skyldes at smuss og støv over tid har samlet seg i deler av systemet som hindrer luften i å passere fritt. Dersom ditt ventilasjonsanlegg aldri blir renset kan enkelte kanaler over tid bli helt tette.

Må ventilasjonsviften byttes, eller kan den repareres?

I dagens samfunn er det ofte slik at man bytter fremfor å reparere. Det kan være kostbart, spesielt i tilfeller der det kun handler om mindre slitasjedeler som ved enkle grep kan skiftes ut av en fagmann. Vi ufører overhaling av eldre ventilasjonsanlegg, og bytter ut deler av anlegget dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Dersom viften er i svært dårlig stand, eller det på sikt vil være lønnsom å bytte den opplyser vi om det. Regelmessig tilsyn og rens av systemet forlenger levetiden ofte i flere år.

Hvorfor samler det seg støv og skitt rundt ventilene mine?

Et godt ventilasjonsanlegg skal ikke samle støv eller spre forurensning og lukt dersom det vedlikeholdes skikkelig. Dersom det er støv rundt ventiler for tilluft kommer dette fra ventilasjonsanlegget. Dette er støv fra rommet som avsetter seg som følge at statisk elektrisitet. Feil justering av takventil, eller feil type ventil kan føre til avsetninger i taket.

Kanaler som bringer ny luft inn i boligen inneholder normalt ikke støv fordi luften er filtrert. Støv i tilluft kanaler indikerer at filter ikke er eller har vært riktig montert. I avtrekkskanaler kan det avsettes støv fra boligen. Dette bør rengjøres jevnlig med børste og støvsuger. I tillegg til dette bør hele systemet renses av en fagmann med et intervall på 3- 5 år for private boliger.